Strafrechter

Indien u zich voor de strafrechter dient te verantwoorden zult u een brief van het Openbaar Ministerie ontvangen waarin u hiertoe wordt opgeroepen. Deze brief wordt een dagvaarding genoemd en kan per (aangetekende) post aan u worden toegezonden of aan u worden overhandigd door de politie of een medewerker van een Huis van Bewaring.

Uit deze dagvaarding blijkt op welke datum en in welke plaats u voor de rechter dient te verschijnen. Mogelijk kunt u op de desbetreffende datum niet bij de zitting aanwezig zijn, maar wilt u wel aanwezig zijn. Het is dat van belang om zo spoedig mogelijk een verzoek in te dienen tot een nieuwe zittingsdatum of tot aanhouding van de behandeling van de zaak. Nederland kent 19 rechtbanken in verschillende plaatsen, verspreid over het land. In welke plaats u voor de rechter dient te verschijnen hangt vaak af van de plaats waar het strafbare feit zich vermoedelijk zou hebben afgespeeld. Ook blijkt uit de dagvaarding waar u zich volgens Justitie schuldig aan heeft gemaakt, oftewel het strafbare feit waarvan u wordt verdacht. Tot slot blijkt uit de dagvaarding voor welke strafrechter u dient te verschijnen.

Afhankelijk van de ernst van uw verdenking, zult u moeten verschijnen bij de Kantonrechter, de Politierechter of de Meervoudige Strafkamer. De Kantonrechter behandelt de kleinere vergrijpen, waaronder met name overtredingen. Door de Politierechter worden misdrijven behandeld, zoals zaken die gaan over mishandeling, diefstal en fraude. Alleen de grotere strafzaken worden behandeld door de Meervoudige Strafkamer welke bestaat uit drie strafrechters. De Meervoudige Strafkamer is bevoegd om hogere straffen op te leggen dan de straffen die de Politierechter kan opleggen.

Een advocaat verdedigt u bij de Strafrechter, niet alleen tijdens de zitting maar al ver daarvoor. Zo wordt het strafdossier opgebouwd door het Openbaar Ministerie maar kan de advocaat dit dossier voor u aan laten vullen. Een advocaat kan namelijk eveneens tukken verzamelen en laten toevoegen aan het dossier, maar kan bijvoorbeeld ook de Strafrechter en de Officier van Justitie verzoeken om bepaalde verklaringen op te laten maken en toe te laten voegen. Indien bekend is welke bewijzen er zijn verzameld in het dossier kan tijdig ook tegenbewijs worden geleverd. Hiermee kan de advocaat het strafrechtelijk onderzoek sturen en u zo goed mogelijk verdedigen tegen de verdenking van de Officier van Justitie.

Een advocaat bestudeert ook alle stukken uit uw dossier en kan de inhoud en betekenis ervan met u bespreken. Ook wordt de strategie met u worden besproken over bijvoorbeeld het oproepen van getuigen of het afleggen van (aanvullende) verklaringen.

Voor de zitting wordt een pleidooi voorbereid en zal er tijdens de zitting namens u worden gereageerd op verzoeken van de Strafrechter of het betoog en de strafeis van de Officier van Justitie. In de regel doet de Politierechter doet direct na de zitting uitspraak terwijl de Meervoudige Strafkamer hier twee weken de tijd voor neemt. De strafrechter(s) dienen af te wegen of zij voldoende wettig én overtuigend bewijs aanwezig achten voor een veroordeling en zo ja, welke straf en/of maatregel er moet worden opgelegd.

Indien u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kan de advocaat namens u binnen twee weken na de dag van de uitspraak van de rechtbank hoger beroep instellen bij het daartoe bevoegde gerechtshof. In deze beroepsprocedure wordt de strafzaak in zijn geheel opnieuw behandeld. Ook in beroep kan er door een advocaat derhalve verzocht worden om getuigen op te roepen, deskundigenonderzoek te laten uitvoeren of stukken toe te voegen aan het strafdossier. In hoger beroep buigen er doorgaans drie Strafrechters over uw zaak.